PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Chức năng, nhiệm vụ chính:

        Thực hiện công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; kết hợp thường xuyên với gia đình và giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia rèn luyện tác phong, đạo đức và thực hiện đúng các quy định của nhà nước và nội quy học tập của trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước, nhà trường đối với học sinh, sinh viên; trực tiếp đề xuất khen thưởng kỷ luật học sinh, sinh viên.

      Thực hiện công tác an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên; theo dõi, giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học và tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương phát động. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội của trường để thực hiện các phong trào văn nghệ, thể thao, các họat động sinh họat ngọai khóa về giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội và an toàn sức khỏe đạo đức của học sinh, sinh viên. Thực hiện công tác y tế trường học.

 

      

          LÊ THỊ DUNG

-  Chức vụ: Trưởng phòng

-  Năm sinh : 1978

-  Trình độ :  Thạc sĩ kinh tế

-  Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

           NHÂN VIÊN PHÒNG

 

-

Lê Thị Bảo

Trâm

-

Nguyễn Thị Bạch

Cúc

-

Ngô Bá

Thức

 

 

             Điện thoại: 02723. 825183                  Email: pcthssvcdn@longan.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 24-08-2020
Ý kiến đóng góp