Kết quả thi chứng chỉ CNTT trình độ cơ bản ngày 01.08.2020