Kết quả chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp, kỹ năng dạy học