Thông báo về việc tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia từ ngày 16/06/2021 đến ngày 20/06/2021