Do tình hình dich Covid-19. Trường Cao đẳng Long An không bán và nhận hồ sơ trực tiếp. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến thông tin tuyển sinh qua mã QR code bên dưới: