Trường Cao Đẳng Long An đào tạo nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19