Công văn 1180/STTTT-BCTT ngày 29 tháng 08 năm 2018

V/v hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tháng 09/2018