Công văn 1662/SLĐTBXH-VP ngày 30 tháng 08 năm 2018

V/v giới thiệu mẫu dấu; chức danh, chữ ký, số điện thoại của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Long An