TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019