TKB Bộ Môn Thú Y từ ngày 06/05 đến ngày 11/05/2019