TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 13/05/2019 đến 18/05/2019