TKB Khoa May và TKTT từ ngày 08/07/2019 đến 13/07/2019