TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 22/07/2019 đến 27/07/2019