TKB Khoa Cơ Khí từ ngày 05/08/2019 đến 10/08/2019 (Điều chỉnh)