TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 05/08/2019 đến 10/08/2019