TKB Bộ Môn Thú Y từ ngày 05/08/2019 đến 10/08/2019