TKB Khoa Điện Tử từ ngày 12/08/2019 đến 17/08/2019 (Điều chỉnh)