TKB Khoa May và TKTT từ ngày 12/08/2019 đến 17/08/2019