TKB Bộ Môn Thú Y từ ngày 12/08/2019 đến 17/08/2019