TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 19/08/2019 đến 24/08/2019