TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019