TKB Khoa Điện - Điện tử từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019