TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 25/11/2019 đến 30/11/2019