TKB Khoa Điện - Điện Tử từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019