TKB Khoa May và TKTT từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019