TKB Khoa May và TKTT từ ngày 06/01/2020 đến 11/01/2020