TKB Khoa Điện Tử từ ngày 13/01/2020 đến 18/01/2020