TKB Khoa May và TKTT từ ngày 13/01/2020 đến 18/01/2020