TKB Bộ Môn Thú Y học từ ngày 22/06/2020 đến 27/06/2020