TKB Khoa Cơ Khí học từ ngày 16/11/2020 đến 22/11/2020