TKB Khoa May và TKTT từ ngày 4/7/2022 đến ngày 9/7/2022 (Điều chỉnh)