TKB Khoa May và TKTT từ ngày 01/08/2021 đến 06/08/2021