THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ -1/8 -7/8/2022 ( ĐIỀU CHỈNH)