TKB Bộ Môn Thú Y học từ ngày 08/08/2022 đến 14/08/2022