TKB Bộ Môn Thú Y học từ ngày 19/09/2022 đến 24/09/2022