TKB Khoa May và TKTT từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022 (Điều chỉnh)