TKB Bộ Môn Thú Y học từ ngày 30/01/2023 đến 04/02/2023