TKB Bộ Môn Thú Y học từ ngày 22/05/2023 đến 26/05/2023