TKB Bộ Môn Thú Y học từ ngày 25/05/2023 đến 02/06/2023