TKB Khoa May và TKTT từ 29/05/2023 đến 04/06/2023 (Điều chỉnh)