THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ ĐIỀU CHỈNH (Từ ngày 11-09- 17-9-2023)