TKB Bộ Môn Thú Y học từ ngày 18/09/2023 đến 24/09/2023