TKB Khoa May và TKTT từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023 (Điều chỉnh)