ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2022 DO HỘI SINH VIÊN TỈNH LONG AN TỔ CHỨC