Đoàn Trường phối hợp CDC Long An tuyên truyền HIV/AIDS