Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức đạt yêu cầu vòng 1 (danh sách dự tuyển kèm theo)