Cẩm nang về một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp.