Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH ngày 10 tháng 08 năm 2018

V/v đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT của ngành LĐ - TB và XH đến năm 2020