Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành