Thông tư 12/2019/BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019

Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp